Vrijwilligers

Elke vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en kan niet functioneren zonder de inzet van enthousiaste leden en ouders. En dat geldt zeker ook voor Pallas'67. Er zijn ca 400 leden, waar onder veel jeugdleden. Dus er moet veel georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bestuur, commissies, trainingen, sociale activiteiten, jeugd-activiteiten en het clubblad rondbrengen. Ook zijn er veel vrijwilligers nodig voor de wedstrijden die Pallas organiseert: van microfonist tot parcourswacht. Kortom, er wordt heel veel gedaan en georganiseerd!

Maar gelukkig zijn er ook veel ouders en leden, die mee kunnen helpen. Hierbij geldt: vele handen maken licht werk. En natuurlijk is het ook gewoon gezellig en leuk om te doen, en je leert nog eens wat andere mensen kennen. Of je leert mensen op een andere manier kennen.

Commissies en groepen vacatures:
  • Vrijwilligerscoordinator
  • Juryleden, EDM-ers en ET-ers
  • Coördinator Jeugd-cie
  • Kantinevrijwilligers gezocht
  • Leden Sponsor-cie
  • Trainers pupillen

Een veilig klimaat vinden we belangrijk.
Als je je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Bestuur

Het (Algemeen) Bestuur van Pallas '67 bestaat uit ten minste drie personen en is belast met het besturen van de vereniging. Volgens een rooster van aftreden is elk bestuurslid op de ALV na 3 jaar aftredend. Dan vindt dan ook de (her)verkiezing plaats. Opvolging door nieuwe bestuursleden is noodzakelijk om er voor te zorgen dat Pallas zich blijft ontwikkelen. De Ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris en is gedelegeerd aan de ledenadministrateur. Het bestuur stelt een grote ledenbetrokkenheid op prijs.  Kijk voor de huidige bestuursleden bij Contacten.

Kascommissie

top
De Kascommissie controleert vóór de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) de financiële administratie steekproefsgewijs (en de hierop gebaseerde balans en exploitatierekening) en brengt hierover verslag uit aan de ALV. De commissie wordt door de ALV gekozen uit de leden, bedoeld in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. De minimumleeftijd voor een lid van deze commissie is 18 jaar. De commissie bestaat uit drie leden (2 actieve en 1 reserve) die elk worden benoemd voor de duur van drie jaar en die volgens een rooster aftreden (nl. 2 jaar actief resp. 1 jaar reserve). De kascommissie wordt samengesteld tijdens de ALV en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Vertrouwenspersoon

top
Pallas heeft een vertrouwenscontactpersoon. Een veilig klimaat is belangrijk. Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt. Lees dan hier verder.De Vertrouwenspersoon staat in contact met de vertrouwenspersoon van de KNAU en is gelinieerd aan het bestuur.

Pallas teams

top
In deze groep zijn de Pallas teams ondergebracht die Pallas vertegenwoordingen bij de Veluweloop en de Fakkelestafette Eindhoven-Wageningen. Het bestuur heeft deze groepen 'geadopteerd'. De Pallas Veluweloop teams zijn de vertegenwoordigers van Pallas bij deze jaarlijke estafette die start en eindigt op de atletiekbaan van de Bongerd. De thuisbasis van Pallas. Het Fakkelestafetteteam haalt het Bevrijdingsvuur op in Eindhoven tijdens de herdenking van de bevrijding van Eindhoven op 18 sept. 1944.

Groeps ambassadeurs

top
Groeps Ambassadeurs zijn Pallas-leden die de leden binnen hun trainingsgroep op de hoogte houden van relevante en belangrijke verenigingszaken. Tevens fungeren ze als 'vraagbaak' voor de leden richting bestuur en zijn de 'oren en ogen' van zaken die leven onder de leden.

Lustrumcommissie

top
De Lustrumcommissie regelt alle festiviteiten bij een lustrum. Het volgende lustrum is het 55-jarig bestaan van Pallas '67 op 1 april 2022.

Vrijwilligerscoördinator

top

Veel leden van Pallas zijn actief om te vereniging goed te laten functioneren, en het is belangrijk om de activiteiten die gedaan worden of die blijven liggen te coördineren. De coördinator is eigenlijk de HRM manager van de vereniging, kent de deskundigheid en bereidwilligheid binnen de vereniging, en zorgt waar nodig voor een goede begeleiding van de vrijwilliegers. De vrijwilligerscoördinator formuleert (samen met het bestuur) een vrijwilligersbeleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Op het ogenblik is er een vacature voor deze functie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Pallas secretaris via secretaris(at)pallas67.nl.

PR-commissie

top

De PR-commissie verzorgt de interne en externe communicatie en promotie van de vereniging. Zij doet dit met publicaties in het clubblad de Wageningse Atletiek Krant (WAK), digitale media en in de traditionele media. Verder voert de PR-cie acties uit ter ondersteuning van activiteiten voor en door de vereniging. Hierdoor zijn de leden altijd goed op de hoogte van het reilen en het zeilen van de vereniging. De PR-cie is bereikbaar via prcie@pallas.nl.

PR WAK redacteuren

top
De Wageningse Atletiek Krant is het gezamenlijke clubblad van de Studenten Atletiekvereniging w.a.v. Tartlétos en a.v. Pallas '67. De WAK wordt opgemaakt in het online programma van de drukker (www.editoo.nl). De Pallas-redactie maakt de ingezonden stukken klaar voor invoer. Daarnaast schrijven zij zelf verslagen van evenementen waar zij bij zijn geweest of stellen zij stukken op uit de aangeleverde informatie. Zij beheren de advertenties in de WAK en werken samen met Tartlétos om de WAK in te dienen. De hoofdredacteur maakt deel uit van de PR-commissie (wak@pallas67.nl).

PR WAK rondbrengers

top
De Wageningse Atletiek Krant wordt in principe bij de leden thuis bezorgd door vrijwilligers van Pallas zelf. De WAK wordt door de drukker bij de Bongerd afgeleverd en opgehaald door de coördinator bezorging. Deze verdeelt de stapels WAK weer over de bezorgers van verschillende wijken en brengt de rest van de post naar de postservices. De WAK wordt 6x per jaar bezorgd. De coördinator bezorging werkt samen met de hoofdredacteur van de WAK (PR-cie).

PR Fotografen

top
Fotografen leggen de mooie momenten tijdens onze evenementen vast. Zoals de baanwedstrijden, maar ook de crosswedstrijden, de clubkampioenschappen, de indoor voor de jeugd. Er is altijd behoefte aan fotografen! De foto's zullen op verschillende media worden gepubliceerd. Stuur voor de inloggegevens een mail naar prcie@pallas67.nl. De PR-cie is aanspreekpunt voor (vragen over) fotografen.

Wedstrijd Organisatie Commissie

top
De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) is belast met de gehele organisatie en regeling ten aanzien van atletiekevenementen, al dan niet in samenwerking met andere atletiekverenigingen of organisaties. De WOC stelt baan- en indoorwedstrijden, wegwedstrijden, veldlopen en activiteiten van recreatieve aard in het kader van het beleven van de atletieksport vast.

WOC Wedstrijdsecretariaat

top
Het Wedstrijdsecretariaat zorgt voor de inschrijving, de startlijsten, startnummers, uitslagverwerking en uitslagen voor, na en tijdens de wedstrijden. Het secretariaat is een belangrijk team. Het wedstrijdsecretariaat valt onder de WOC.

WOC Juryleden e.a.

top
Juryleden zijn noodzakelijk bij het organiseren van wedstrijden. Pallas organiseert zowel indoor als outdoor wedstrijden en prestatielopen, waarvoor veel mensen nodig zijn. Aanvulling is dan ook altijd zeer welkom ter vervanging van personen die na verloop van tijd stoppen met deze werkzaamheden. De Juryleden groep valt onder de WOC. Wil je meehelpen bij wedstrijden als 'gewoon' jurylid of als ET-er of EDM-er? Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met de Jurycoördinator Bastiaan Versteeg, email: juco(at)pallas67.nl .

WOC Opbouw- en baanploeg

top
Pallas organiseert regelmatig wedstrijden. Daarvoor zijn veel mensen actief. Onder andere om alle onderdelen op te bouwen, tijdens de wedstrijd te begeleiden (denk aan hordes neerzetten en startblokken verplaatsen) en weer op te ruimen (of evt. het opruimen te begeleiden). Daarom bestaat er een pool van ca. 12 personen die bij toerbeurt helpen. Hierbij geldt letterlijk: vele handen maken licht werk. De opbouw- en baanploeg hoort bij de WOC.

WOC Records beheer

top
Records beheer voert het beheer van de Pallas Clubrecords en de Baanrecords van de blauwe Bongerd baan uit. Recordsbeheer hoort bij de WOC.

Wedstrijdsecretarissen

top
De wedstrijdsecretarissen regelen de inschrijvingen van Pallas leden voor competitie- of stedenwedstrijden.

Baancommissie

De baancommissie overlegt regelmatig met de eigenaar van de baan (Universitair Sportcentrum Bongerd) en medegebruikers over de onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden van de atletiekbaan. Zij zijn het contactpunt voor andere Palleten die klachten en wensen hebben t.o.v. van de baan en de omgeving daar van.

Materialencommissie

top
De Materialencommissie koopt materialen voor de vereniging. Verder beheert en onderhoudt ze de materialen die eigendom zijn van de vereniging.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie organiseert evenementen specifiek voor de jeugdleden ter bevordering van de onderlinge contacten in de vereniging buiten de trainingen om. Op het ogenblik is er een vacature voor deze functie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Pallas secretaris via secretaris(at)pallas67.nl.

top

Clubhuiscommissie

De Clubhuiscommissie zorgt voor het beleid en het beheer van het clubhuis. De Clubhuiscommissie bestaat uit twee subgroepen die soms afzonderlijk en soms gezamenlijk bijeen komen.

Stichting PCW (Pallas Clubhuis Wageningen):
* stelt contracten met de huurders op
* regelt verzekeringen
* bestuurt het clubhuis.

Clubhuisbeheercie:
* regelt huurcontract met Stichting PCW
* regelt commissieleden beheer
* regelt inzet vrijwilligers bar
* regelt schoonmaak
* beheert het clubhuis.

Interesse?
Vind je het leuk om te helpen? En tegelijkertijd te genieten van de energie en gezelligheid op de baan? Meld je snel aan bij Henny Wolsink, clubhuisbeheercommissie[at]pallas67.nl

Clubhuis klusteam

top
Vele handen maken licht werk. Deze groep is beschikbaar om diverse klussen in het clubhuis uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van de expertise van de klussers. Op deze groep kan een beroep worden gedaan door de "Commissaris Beheer" van de Clubhuis Beheercommissie.

Sponsorcie

top
De Sponsorcommissie motiveert derden om middelen ten behoeve van de vereniging beschikbaar te stellen, in natura dan wel in de vorm van financiële bijdragen (sponsorgelden). In vervolg op het werven van deze bijdragen draagt de sponsorcommissie zorg voor het samenstellen en afsluiten van sponsorcontracten. Om derden (potentiële sponsoren) te motiveren bijdragen te leveren aan de vereniging stelt de commissie sponsorpakketten samen om die bij potentiële sponsoren te promoten.

De Sponsorcommissie 'draait' maar kan meer leden gebruiken. Op de Sponsor-website zijn de huidge sponsors vermeld. Ook is er een sponsorfolder en zijn sponsorpakketten samengesteld. Er zijn echter nog zoveel leuke plannen om uit te voeren dat deze commissie meer mensen kan gebruiken. Interesse? Neem dan contact op met frederikesieders(at)hotmail.com.

Clubhuis Tuincommissie

top
De Clubhuis Tuincommissie zorgt voor het onderhoud van de grond rond het clubhuis m.n. de fruitbomen en de bessentuin. Andere taken zijn het grasmaaien in de bongerd en het onkruid onder de duim houden dat vanaf het omringende hek de bongerd wil infiltreren.

Sociale Activiteitencommissie

De Sociale Activiteitencommissie (Soccie) organiseert evenementen voor de gehele vereniging ter bevordering van de onderlinge sociale contacten.

Meestal organiseren we 4 activiteiten per jaar:

  • De traditionele BBQ in juni.
  • Gezellig samen eten na de clubdag in oktober.
  • De vrijwilligersborrel in november.
  • De nieuwjaarsactiviteit/-borrel begin januari.

Maar ook bieden we ondersteuning bij ad hoc activiteiten. Belangstellenden om te helpen kunnen zich per activiteit bij ons inschrijven.

Contactouders

top
Bij Pallas werken we voor stedenwedstrijden per leeftijdcategorie met zgn. contactouders. Dit zijn ouders die gedurende het hele stedenwedstrijdseizoen contactpersoon zijn voor hun groep. Contactouders zorgen dat er op de wedstrijddag ouders zijn die rijden en die de groep begeleiden. Bij Athletic Champs wedstrijden zitten jongens en meisjes in 1 team van minimaal 6 tot 12. Elk team wordt begeleid door twee ouders. Contactouders verzorgen dus het contact tussen de club (de ploegleider) en de ouders van deelnemende pupillen.

Trainers Jeugd

top
De Trainers verzorgen de trainingen bij een van de vele groepen van pupillen of junioren binnen Pallas. Zie hier voor de trainers jeugd.

Trainers pupillen

De Trainers pupillen verzorgen de trainingen bij een van de vele trainingsgroepen van pupillen binnen Pallas. De pupillentrainers zijn een subgroep van de jeugdtrainers. Zie hiervoor alle jeugdtrainers. De jeugdafdeling van Pallas groeit gestaag. Dat is heel mooi, maar heeft ook een keerzijde. Het betekent dat er meer trainers nodig zijn. Dit jaar zijn er al een aantal assistent trainers bijgekomen maar elk jaar stoppen er ook een paar. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe pupillentrainers of mensen die willen assisteren bij training geven. Interesse? Informatie te verkrijgen bij Nynke Groendijk of bij één van de trainers op de baan.

Trainers Volwassenen

top
De trainers voor de volwassenen trainen de senioren (19-35 jaar) en de masters (>35 jaar) van Pallas. Er zijn verschillende soorten loopgroepen, die zich specialiseren in verschillende afstanden, verschillen in ambitie en loopomgeving. Op de baan worden daarnaast de technische atleten en de bootcampgroep getraind. Zie hiervoor trainers volwassenen.

Trainerscoördinatoren

Trainerscoördinatoren zorgen voor het contact tussen trainers onderling en trainers en bestuur. Ze zorgen voor continuiteit in het trainersbestand en organiseren bijeenkomsten om kennis te vergroten, zoals reanimatie of informatie over voorkomen en omgaan met blessures.

Praktijkbegeleiders trainers

top
Bij het volgen van een trainersopleiding van de Atletiekunie worden de cursisten bijgestaan door één van onderstaande gecertificeerde Praktijkbegeleiders.