Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Pallas

De missie van AV Pallas '67 is: Een bloeiende vereniging met de ambitie om topprestaties te leveren, zowel op competitief, sportief als sociaal gebied. Hiervoor is zeker een sociaal veilige omving nodig. In het beleidsplan 2012-2015 wordt specifiek ingegaan op het belang van een sociaal klimaat binnen de vereniging. Ook het Jeugdplan wijst hier op.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

In het Huishoudelijk Reglement van AV Pallas ’67 staan onder meer enkele gedragsregels. Sommige regels slaan op fysieke veiligheid, maar andere op sociale veiligheid:

Artikel 42. De volgende gedragsregels gelden:
a. Alle leden dienen zich respectvol ten opzichte van elkaar te gedragen.
b. Tijdens de trainingen dient men ervoor te zorgen dat anderen niet in persoon of goed worden geschaad. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer. Deze is bevoegd om atleten die zich in zijn ogen misdragen tot de orde te roepen en eventueel van de training te verwijderen. In dit laatste geval dient de trainer de trainingscoördinator hiervan in kennis te stellen. In het uiterste geval wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.
c. Atleten dienen ervoor te zorgen dat ze het imago van de vereniging niet schaden.
d. Op en rond de baan worden de baanregels toegepast, zoals vastgelegd in het bestuursbesluit “Baanregels”.

Een veilig klimaat vinden we dus belangrijk. Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt. Als je twijfelt of iets met verkeerde bedoelingen wordt gedaan. Denk hierbij aan ongewenste situaties zoals ongepast taalgebruik, uitschelden, (seksuele) intimidatie, of (seksueel) misbruik. Als je dit niet zelf kunt of durft te bespreken met die persoon, maak dan een afspraak met de vertrouwenspersoon (ook wel vertrouwenscontactpersoon). Je kunt ook een afspraak maken als je denkt dat iemand anders slachtoffer is.

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe meldt je een ongewenste situatie?

De vertrouwenspersoon van Pallas is Floor Bakker.

Hoe verloopt een melding van een ongewenste situatie?

  1. Je kunt de vertrouwenspersoon e-mailen: <vcp.pallas67@protonmail.com>. (Dit is een goed beveiligde e-mailbox, uitsluitend in te zien door de vertrouwenspersoon.)
  2. Of je stuurt een WhatsApp-bericht naar de vertrouwenspersoon. Het telefoonnummer staat bij "Vertrouwenspersoon" op de Functionarissen-pagina (hiervoor moet je inloggen).
  3. De vertrouwenspersoon maakt binnen 5 dagen een afspraak voor een gesprek met jou.
  4. Je bespreekt de situatie met de vertrouwenspersoon. Dit gesprek is vertrouwelijk. We maken zo nodig een stappenplan. In het stappenplan staat wie wat gaat doen en wanneer we evalueren.
  5. Twee aangewezen leden van het bestuur krijgen altijd een bericht over de melding. We kunnen, op jouw verzoek, je melding en het stappenplan anoniem met hen bespreken.
    Let op: In bepaalde gevallen is het bestuur verplicht de anonimiteit op te heffen. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van één of meer leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

Een melding kan van dien aard zijn dat de oplossing met de betrokken personen intern, binnen de club, kan worden opgelost. Als dit om een bepaalde reden niet mogelijk is, kan doorverwezen worden naar externe instanties, zoals vertrouwenspersonen en adviseurs van het NOC-NSF, vertrouwenspersonen van de Atletiekunie, Maatschappelijk werk, huisarts of politie.

AV Pallas '67 volgt het protocol “Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie”, opgesteld door het NOC-NSF.

img_885120151102_keuken-en-barimg_246420151101_buitenkant-clubhuis