foto_1
foto 2
foto 3
foto leftbar

Clubhuis reservering

Clubkleding

Lid worden

Hardloopkalender

Contactpersonen

Mail ons:
  Vragen & suggesties
  Ledenadministratie
  Over deze website

Foto-albums

Youtube

Vrijwilligers

Elke vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en kan niet functioneren zonder de inzet van enthousiaste leden en ouders. En dat geldt zeker ook voor Pallas'67. Er zijn ca 400 leden, waar onder veel jeugdleden. Dus er moet veel georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bestuur, commissies, trainingen, sociale activiteiten, jeugd-activiteiten en het clubblad rondbrengen. Ook zijn er veel vrijwilligers nodig voor de wedstrijden die Pallas organiseert: van microfonist tot parcourswacht. Kortom, er wordt heel veel gedaan en georganiseerd!

Maar gelukkig zijn er ook veel ouders en leden, die mee kunnen helpen. Hierbij geldt: vele handen maken licht werk. En natuurlijk is het ook gewoon gezellig en leuk om te doen, en je leert nog eens wat andere mensen kennen. Of je leert mensen op een andere manier kennen.

We hebben de volgende commissies en groepen, en we hebben de volgende vacatures:

Een veilig klimaat vinden we belangrijk.
Als je je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Bestuur

Het (Algemeen) Bestuur van Pallas '67 zorgt voor de beleidsmatige kant van de vereniging. Volgens een rooster van aftreden is elk bestuurslid op de ALV na 3 jaar aftredend. Hier vindt dan ook de (her)verkiezing plaats. Opvolging is noodzakelijk om zorg te dragen dat Pallas zich blijft ontwikkelen. De Ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris en is gedelegeerd aan de ledenadministrateur.

Kijk voor de huidige bestuursleden bij Contacten.

Kascommissie

De Kascommissie controleert vˇˇr de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) de financiŰle administratie steekproefsgewijs (en de hierop gebaseerde balans en exploitatierekening) en brengt hierover verslag uit aan de ALV. De commissie wordt door de ALV gekozen uit de leden, bedoeld in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. De minimumleeftijd voor een lid van deze commissie is 18 jaar. De commissie bestaat uit drie leden (2 actieve en 1 reserve) die elk worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden af volgens een rooster (nl. 2 jaar actief resp. 1 jaar reserve).

De kascommissie wordt samengesteld tijdens de ALV. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Toekomstcommissie

De Toekomstcommissie is de Ĺdenk-tankĺ van de vereniging. Zij ondersteunt het bestuur door ideeŰn en notities ten behoeve van toekomstig beleid nader uit te werken ter bespreking en besluitvorming in het bestuur.

Deze groep valt onder het bestuur maar heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Vertrouwenspersoon

Pallas heeft een vertrouwenspersoon. Een veilig klimaat vinden we namelijk belangrijk. Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt. Lees dan hier verder.

De Vertrouwenspersoon is gelieerd aan het bestuur.

Pallas teams

In deze groep zijn de Pallas teams ondergebracht die Pallas vertegenwoordigen bij de Veluweloop en de nachtelijke Fakkelestafette Eindhoven-Wageningen. Het bestuur heeft deze groepen 'geadopteerd'.


De Pallas Veluweloop teams zijn de vertegenwoordigers van Pallas bij deze jaarlijkse estafette die start en eindigt op de atletiekbaan van de Bongerd. De thuisbasis van Pallas.


Het Fakkelestafetteteam haalt het Bevrijdingsvuur op in Eindhoven tijdens de herdenking van de bevrijding van Eindhoven op 18 sept. 1944. Zie verder de betreffende site.

Groeps ambassadeurs

Groeps Ambassadeurs zijn Pallas-leden die de leden binnen hun trainingsgroep op de hoogte houden van relevante en belangrijke verenigingszaken. Tevens fungeren ze als 'vraagbaak' voor de leden richting bestuur en zijn de 'oren en ogen' van punten die leven onder de leden.
Voorbeeld: t.b.v. de bouw en het beheer van het clubhuis kunnen ze de mede trainingsleden vragen na te denken over mogelijke clubhuis sponsoren. Evt. ideeŰn leveren zij aan bij de Sponsorcommissie.

Lustrumcommissie

De Lustrumcommissie regelt alle festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van Pallas '67 op 1 april 2017.

Vrijwilligersco÷rdinator

Veel leden van Pallas zijn actief om te vereniging goed te laten functioneren. Wat echter wel eens ontbreekt is de co÷rdinatie van de vrijwilligers en de klussen die er liggen. Soms worden taken niet vervuld terwijl er wel mensen waren die het hadden willen/kunnen doen. Andere momenten worden mensen door verschillende commissies benaderd om op hetzelfde moment iets te doen. Verder hebben een aantal mensen wel erg veel petten op en realiseren zij zich niet dat er ook anderen zijn die ÚÚn van die petten op zou willen en kunnen zetten.


De co÷rdinator is eigenlijk de HRM manager van de vereniging. Hij weet wat voor deskundigheid en bereidwilligheid er in de club is, welke mensen voor welke taken kunnen worden ingezet. De vrijwilligersco÷rdinator kan het bestuur adviseren wie voor welke taak kan worden ingezet. Hij zorgt er ook voor dat de vrijwilligers goed worden begeleid (bijvoorbeeld door een inwerkperiode te regelen) en gemotiveerd. De Vrijw.co formuleert (samen met het bestuur) een vrijwilligersbeleid, is verantwoordelijk voor uitvoering en co÷rdinatie van wervingsplan en acties t.b.v. het behouden van vrijwilligers.

PR-commissie

De PR-commissie verzorgt de interne en externe communicatie en promotie van de vereniging. Zij doet dit met publicaties in het clubblad de Wageningse Atletiek Krant (WAK), digitale media en in de traditionele media. Verder voert de PR-cie acties uit ter ondersteuning van activiteiten voor en door de vereniging. Hierdoor zijn de leden altijd goed op de hoogte van het reilen en het zeilen van de vereniging. De PR-cie is bereikbaar via prcie@pallas.nl.

PR WAK redacteuren

De Wageningse Atletiek Krant is het gezamenlijke clubblad van w.a.v. TartlÚtos en a.v. Pallas '67. De WAK wordt opgemaakt in het online programma van de drukker (www.editoo.nl). De Pallas-redactie maakt de ingezonden stukken klaar voor invoer. Daarnaast schrijven zij zelf verslagen van evenementen waar zij bij zijn geweest of stellen zij stukken op uit de aangeleverde informatie. Zij beheren de advertenties in de WAK en werken samen met TartlÚtos om de WAK in te dienen. De hoofdredacteur maakt deel uit van de PR-commissie (wak@pallas67.nl).

PR WAK rondbrengers

De Wageningse Atletiek Krant wordt in principe bij de leden thuis bezorgd door vrijwilligers van Pallas zelf. De WAK wordt door de drukker bij de Bongerd afgeleverd en opgehaald door de co÷rdinator bezorging. Deze verdeelt de stapels WAK weer over de bezorgers van verschillende wijken en brengt de rest van de post naar de postservices. De WAK wordt 6x per jaar bezorgd. De co÷rdinator bezorging werkt samen met de hoofdredacteur van de WAK (PR-cie).

PR Website Groep

De Website groep onderhoud de website (functioneel, technisch en content).

PR Fotografen

Fotografen leggen de mooie momenten tijdens onze evenementen vast. Zoals de baanwedstrijden, maar ook de crosswedstrijden, de clubkampioenschappen, de indoor voor de jeugd. Er is altijd behoefte aan fotografen! De foto's zullen op verschillende media worden gepubliceerd. Stuur voor de inloggegevens een mail naar prcie@pallas67.nl. De PR-cie is aanspreekpunt voor (vragen over) fotografen.

Wedstrijd Organisatie Commissie

De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) is belast met de gehele organisatie en regeling ten aanzien van atletiekevenementen, al dan niet in samenwerking met andere atletiekverenigingen of organisaties.

De Wedstrijdorganisatiecommissie stelt baan- en indoorwedstrijden, wegwedstrijden, veldlopen en activiteiten van recreatieve aard in het kader van het beleven van de atletieksport vast.

WOC Wedstrijdsecretariaat

Het Wedstrijdsecretariaat zorgt voor de inschrijving, de startlijsten, startnummers, uitslagverwerking en uitslagen voor, na en tijdens de wedstrijden. Het secretariaat is een belangrijk team.

Het wedstrijdsecretariaat valt onder de WOC.

WOC Juryleden e.a.

Juryleden zijn noodzakelijk bij het organiseren van wedstrijden. Pallas organiseert zowel indoor als outdoor wedstrijden en prestatielopen. Daar zijn veel mensen voor nodig. Aanvulling is dan ook altijd zeer welkom ter vervanging van personen die na verloop van tijd stoppen met deze werkzaamheden.

De Juryleden groep valt onder de WOC.

WOC Opbouw- en baanploeg

Pallas organiseert regelmatig wedstrijden. Daarvoor zijn veel mensen actief. Onder andere om alle onderdelen op te bouwen, tijdens de wedstrijd te begeleiden (denk aan hordes neerzetten en startblokken verplaatsen) en weer op te ruimen (of evt. het opruimen te begeleiden).

Daarom bestaat er een pool van ca. 12 personen die bij toerbeurt helpen. Hierbij geldt letterlijk: vele handen maken licht werk.

De opbouw- en baanploeg valt onder verantwoordelijkheid van de WOC.

WOC Records beheer

Records beheer voert het beheer van de Pallas Clubrecords en de Baanrecords van de blauwe Bongerd baan uit. Zie de betreffende Records site

Recordsbeheer valt onder verantwoordelijkheid van de WOC.

Wedstrijdsecretarissen

De wedstrijdsecretarissen regelen de inschrijvingen van Pallas leden voor competitie- of stedenwedstrijden.

Baancommissie

De baancommissie overlegt regelmatig met de eigenaar van de baan (USB ľ WUR) en medegebruikers over de onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden van de atletiekbaan.

Zij zijn het contactpunt voor andere Palleten die klachten en wensen hebben t.o.v. van de baan en de omgeving daar van.

Materialencommissie

De Materialencommissie koopt materialen voor de vereniging. Verder beheert en onderhoudt ze de materialen die eigendom zijn van de vereniging.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie organiseert evenementen specifiek voor de jeugdleden ter bevordering van de onderlinge contacten in de vereniging buiten de trainingen om.

Clubhuiscommissie

Doel Clubhuiscommissie


De Clubhuiscommissie zorgt voor het beleid en het beheer van het clubhuis. De Clubhuiscommissie bestaat uit twee subgroepen die soms afzonderlijk en soms gezamenlijk bijeen komen.
Stichting PCW (Pallas Clubhuis Wageningen):
* stelt contracten met de huurders op
* regelt verzekeringen
* en bestuurt het clubhuis.
Clubhuis Beheercie:
* regelt huurcontract met Stichting PCW
* regelt commissieleden beheer
* regelt inzet vrijwilligers bar
* regelt schoonmaak
* en beheert het clubhuis.

Via deze Clubhuiscommissie-groep kunnen bestanden gedeeld worden en emails worden uitgewisseld. Op het prikbord staan de bestanden. Op het ogenblik de meest recente, misschien komen er nog oudere bestanden bij, als archief.

Clubhuis klusteam

Vele handen maken licht werk. Deze groep is beschikbaar om diverse klussen in het clubhuis uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van de expertise van de klussers.
Op deze groep kan een beroep worden gedaan door de "Commissaris Beheer" van de Clubhuis Beheercommissie.

Sponsorcie

De Sponsorcommissie motiveert derden om middelen ten behoeve van de vereniging beschikbaar te stellen, in natura dan wel in de vorm van financiŰle bijdragen (sponsorgelden). In vervolg op het werven van deze bijdragen draagt de sponsorcommissie zorg voor het samenstellen en afsluiten van sponsorcontracten. Om derden (potentiŰle sponsoren) te motiveren bijdragen te leveren aan de vereniging stelt de commissie sponsorpakketten samen om die bij potentiŰle sponsoren te promoten.

Vacature: Leden Sponsor-cie

  Doorsturen

De Sponsorcommissie 'draait' maar kan meer leden gebruiken. De Sponsor-website is aangepast zodat sponsoring meer duidelijk is. Zo is er een sponsorfolder en zijn sponsorpakketten samengesteld. Er zijn echter nog zoveel leuke plannen om uit te voeren dat deze commissie meer mensen kan gebruiken.
Taak: uitvoerend.

We vragen:
Kernwoorden: creatief, financieel inzicht, gestructureerd,kennis bedrijfsleven.

We bieden:
Een leuke en creatieve groep.

Interesse?
Neem dan contact op met frederikesieders(at)hotmail.com.

Clubhuis Tuincommissie

De Clubhuis Tuincommissie zorgt voor het onderhoud van de grond rond het clubhuis m.n. de fruitbomen en de bessentuin. Andere taken zijn het grasmaaien in de bongerd en het onkruid onder de duim houden dat vanaf het omringende hek de bongerd wil infilteren.

Sociale Activiteitencommissie

De Sociale Activiteitencommissie (Soccie) organiseert evenementen voor de gehele vereniging ter bevordering van de onderlinge sociale contacten.

Meestal organiseren we 4 activiteiten per jaar:

Maar ook bieden we ondersteuning bij een Open Jeugdtraining. Vooraf aan elke activiteit hebben we ongeveer twee vergaderingen waarin we bedenken wat we willen, wat er allemaal moet gebeuren en wie wat gaat doen. En op de dag zelf zijn we natuurlijk ook bezig. Belangstellenden om te helpen kunnen zich per activiteit bij ons inschrijven.

Test Groep

Dit is een testgroep.

Contactouders

Bij Pallas werken we voor stedenwedstrijden per leeftijdcategorie met zgn. contactouders. Dit zijn ouders die gedurende het hele stedenwedstrijdseizoen contactpersoon zijn voor hun groep. Contactouders zorgen dat er op de wedstrijddag ouders zijn die rijden (=rij-ouder)en die de groep begeleiden. Bij Athletic Champs wedstrijden zitten jongens en meisjes in 1 team van minimaal 6 tot 12. Elk team wordt begeleid door twee ouders.
Contactouders verzorgen dus het contact tussen de club (de ploegleider) en de ouders van deelnemende pupillen.

Trainers Jeugd

De trainers van de jeugd verzorgen de trainingen bij een van de vele groepen van pupillen of junioren binnen Pallas, van 6-jarigen tot en met 19-jarigen.


Zie hier voor de trainers jeugd.

Trainers pupillen

De Trainers pupillen verzorgen de trainingen bij een van de vele trainingsgroepen van pupillen (6 tot en met 11 jaar) binnen Pallas. De pupillentrainers zijn een subgroep van de jeugdtrainers.

Zie hier voor alle jeugdtrainers.

Trainers Volwassenen

De trainers voor de volwassenen trainen de senioren (19-35 jaar) en de masters (>35 jaar) van Pallas. Er zijn verschillende soorten loopgroepen, die zich specialiseren in verschillende afstanden, verschillen in ambitie en loopomgeving. Op de baan worden daarnaast de technische atleten en de bootcampgroep getraind.

Zie hier voor trainers volwassenen.

Trainersco÷rdinatoren

Alle trainersco÷rdinatoren van Pallas

Praktijkbegeleiders trainers

Bij het volgen van een trainersopleiding van de Atletiekunie worden de cursisten bijgestaan door ÚÚn van onderstaande gecertificeerde Praktijkbegeleiders.