foto_1
foto 2
foto 3
foto leftbar

Clubhuis reservering

Clubkleding

Lid worden

Hardloopkalender

Contactpersonen

Mail ons:
  Vragen & suggesties
  Ledenadministratie
  Over deze website

Foto-albums

Youtube

UPDATE: BALV over bouw clubhuis Pallas op woensdagavond 9 januari 2013

Het bestuur en de bouwcie nodigen jullie uit voor de BALV (Bijzondere Algemene Leden Vergadering) op woensdagavond 9 januari 2013, 20:00. Locatie: clubhuis KV Wageningen, Hollandseweg 328, 6704 PK Wageningen. UPDATE: documentatie beschikbaar op besloten site in de map Bestuur en Commissies.

Pallas Clubhuis, ja of nee?

9 januari 2013, 20:30

Het doel van deze vergadering is om jullie te informeren over de plannen voor het clubhuis, jullie de kans te geven om vragen te stellen en, uiteindelijk, om te stemmen over het al dan niet uitvoeren van de plannen.

De zaal gaat open om 20:00. Jullie zijn welkom om een kop koffie te komen drinken. De vergadering begint om 20:30. Dit om de trainers en junioren die op woensdagavond training hebben een kans te geven om aanwezig te zijn.

We presenteren de plannen voor het clubhuis en de financiële onderbouwing. Op de Clubhuispagina van de Pallas-site is te lezen dat er is gekozen voor een ontwerp en een bouwer. Verder is Stichting Pallas Clubhuis Wageningen opgericht die het clubhuis zal gaan exploiteren.

Agenda
1. Koffie, thee
2. Presenteren clubhuisplannen + financiële onderbouwing. (Document Clubhuis Pallas_info_voor_BALV2013.pdf te vinden op de Besloten ledenpagina onder de Downloads voor Leden in de map Bestuur en Commissies)
3. Discussie met aanwezigen
4. Stemmen over al dan niet uitvoeren van bouwplannen
5. Indien van toepassing: extra deelnemers toevoegen aan bouwcie en inventariseren potentiele bouwhulpen
6. Drankje

Wie zijn er uitgenodigd?

Alle belangstellenden

Wie mogen er stemmen?

1. Alle volwassen Pallas leden
2. Alle Pallas junioren vanaf 15 jaar
3. Ouders van leden van 14 jaar en jonger

We hopen veel van jullie te zien die avond!

Bestuur en bouwcie

Wat zijn de regels voor een BALV?

(uit Huishoudelijk Reglement van 14 april 2008)

Artikel 25. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden:
a. Zo dikwijls als het bestuur dit gewenst acht.
b. Binnen vier weken na indiening van een schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering.
(uit Statuten)

Artikel 15
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Wat zijn de regels voor het stemmen?

(uit Huishoudelijk Reglement van 14 april 2008)

Artikel 29. Besluitvorming Algemene Vergadering:
a. Ieder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met veertien jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Hun wettelijke vertegenwoordiger zijn alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
c. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid of wettelijk vertegenwoordiger het stemrecht uitoefenen.
d. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
e. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
f. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de Statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 30. Ieder aanwezig lid moet op elke Algemene Vergadering een daartoe bestemde presentielijst tekenen.

(uit Statuten van 21 december 1993)
Artikel 15.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

1124 x gelezen